THANK YOU

เอกสารประกอบการบรรยาย และภาพบรรยายกาศภายในงาน TTC 2022

ท่านสามารถดูเอกสารประกอบการบรรยาย และภาพบรรยากาศภายในงาน TTC 2022 ได้จากที่นี่

เอกสารทั้งหมด > https://bit.ly/3tpFo97
ภาพบรรยากาศ > https://bit.ly/3MEpvSO


และต้องขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Tourism Congress 2022 ในครั้งนี้

🙂