กำหนดการ

กำหนดการประชุม Thailand Tourism Congress 2022
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
09.00ลงทะเบียนในพิธีเปิด Thailand Tourism Congress 2022
13.30-13.40กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
13.40-13.50กล่าวต้อนรับโดย คุณวิจิตร ณ ระนอง อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13.50-14.00กล่าวรายงานโดย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
14.00-14.40กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” โดย นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
14.40-15.00ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวแบบส่วนร่วม” โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15.00-16.00การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย (ท่านละ 12 นาที)
“Carbon Neutrality & Global Tourism Trend” โดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“Localization: Emerging Trend and Opportunity” โดย ดร. แก้วตา ม่วงเกษม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
“Aging Society & Thai Tourism Opportunity” โดย นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 3
“Tourism & The Emerging of Metaverse” โดย คุณมารุต ชุ่มขุนทด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VELAverse
16.00-16.20ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงและข้ามภาค” โดย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าด้านตลาดภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16.20-16.50“ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวกับอนาคตที่ VUCA” โดย ศ.ดร มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.50-17.30“Update & Understand China Policy: Impact for Thai Tourism” โดย รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.30 งานเลี้ยงต้อนรับ “The Andaman Fantastic” Andamanda Water Park
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
09.30-10.30ลงทะเบียน
09.30-10.30รับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย เป้าหมายสู่การท่องเที่ยว คุณภาพที่ยั่งยืน
“Future of Global Tourism” โดย ศ.พิเศษ ดร. ทศพร สิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
“ESG & Sustainable Tourism” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“Thailand Competitive Advantages for Medical & Wellness Tourism” โดย นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอสเวลเนส
“Inclusive Tourism: Tools of Income Distribution to Local” โดย ผศ.ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
“Tourism Regulatory Guillotines: Pathway for Competitive Advantages” โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
10.30-11.15“การเสวนาเรื่อง Data Set for Tourism Dashboard”
รศ.ดร ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
คุณนิธี ศรีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล และวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11.15-12.00“การเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์สร้างประเทศไทยเป็นหมุดหมายไมซ์ของโลก”
คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12.00-13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00Thailand Digital Tourism Platform
โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thailand Tourism Sustainable Roadmap
โดย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Thailand Inclusive Tourism By Social Innovation Roadmap
โดย ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tourism Regulatory Guillotines Roadmap
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies
โดย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Thailand Gastronomy & Cultural Tourism Strategies
โดย คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18.30งานเลี้ยง “ปุ้นเต่ไนท์” โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม Beyond Resort Kata Beach หาดกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
09.00-09.30ลงทะเบียน
09.30-10.30การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อ (กลุ่มละ 8 นาที)
Thailand Digital Tourism Platform
Thailand Tourism Sustainable Roadmap
Thailand Inclusive Tourism By Social Innovation Roadmap
Tourism Regulatory Guillotines Roadmap
Thailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies
Thailand Gastronomy & Cultural Tourism Strategies
10.30-11.00ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทย” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11.00-11.30ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Responsible Tourism สมการใหม่ของการท่องเที่ยวไทย” โดย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-15.00ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Travel Mart + 2022 ณ Angsana Convention & Exhibition Space
16.00เดินทางกลับ